Spring til indhold
Download PDF

Befæstelsesgrader

Her kan du læse nærmere om befæstelsesgrad.

For at reducere antallet og mængden af oversvømmelser vil Rudersdal Kommune begrænse mængden af regnvand i kloaksystemet. Derfor regulerer vi mængden af regnvand, som må afledes direkte til den offentlige kloak.

Rent praktisk reguleres den afledte regnvandsmængde i tilslutningstilladelsen gennem fastsættelse af en maksimal befæstelsesgrad eller alternativt en maksimal vandføring, hvis befæstelsesgraden alligevel overskrides.

Den maksimale befæstelsesgrad er et udtryk for, hvor stor en andel af et areal (dvs. en ejendom/matrikel eller et område), der må have tætte overflader, som afledes til kloak.

Reguleringen har ingen konsekvenser for allerede eksisterende byggeri - den har kun konsekvenser ved nybyggeri, nyopførelse samt til-/ombygninger. Dette skyldes, at kommunens regelsæt for maksimal befæstelsesgrad kun gælder fremadrettet. 

Rudersdal Kommune vil arbejde for, at klimatilpasningstiltag - såsom fastlæggelse af maksimal befæstelsesgrad, etablering af grønne tage, sokkelhøjde, m.v. - løbende  indarbejdes i fremtidige lokalplaner.  

Definition af befæstelsesgrad

Befæstelsesgraden defineres som den procentdel af et overfladeareal, der er dækket med tætte overflader, hvorfra vandet ledes til kloak (fx tagflader og asfalterede områder).

  • Befæstelsesgrad på 0 svarer til, at 0 % af arealet er dækket med tætte overflader. Ved en befæstelsesgrad på 0 antages det, at intet regnvand fra grunden afledes til kloaksystemet.
  • Befæstelsesgrad på 0,5 svarer til, at 50 % af arealet er dækket med tætte overflader. Ved en befæstelsesgrad på 0,5 antages det umiddelbart, at halvdelen af regnvandet fra grunden afledes til kloaksystemet.
  • Befæstelsesgrad på 1 svarer til, at 100 % af arealet er dækket med tætte overflader. Ved en befæstelsesgrad på 1 antages det umiddelbart, at alt regnvand fra grunden afledes til kloaksystemet.

Den befæstelse, der er relevant i forhold til regnvandsafledning, er faste belægninger som huse, skure, carporte, fliser m.v., der blokerer for nedsivning og afleder regnvand til kloakken. I hvor høj grad befæstelsestypen medregnes som befæstelse, fremgår af nedenstående tabel.

Som udgangspunkt anvendes afløbskoefficienter i DS 432, afsnit 3.2.2., medmindre andet kan dokumenteres:

Belægningstype Afløbskoefficient
Tagflader 1,0
Tætte terrænbelægninger (asfalt, beton etc.) 1,0
Belægninger med grus- eller græsfuger 0,8
Grusbelægninger 0,6
Grønne områder uden belægning 0,1

 

Maksimal befæstelsesgrad

Maksimale befæstelsesgrader fastsættes i tilslutningstilladelsen ved nybyggeri, nyopførelse samt til-/ombygninger. Som grundejer eller projektudvikler er det dit ansvar at overholde den maksimale befæstelsesgrad eller alternativt ikke aflede mere regnvand til den offentlige kloak end tilladt.

Grundejer/projektudvikler skal ansøge kommunen om tilslutningstilladelse til kloak i forbindelse med nybyggeri, nyopførelse samt til-/ombygninger, der kræver byggetilladelse. 

Hvis den maksimale befæstelsesgrad overskrides, skal du håndtere overskydende regnvand på egen grund eller forsinke afledningen fra ejendommen. Dette kan ske ved at:

  • Reducere det befæstede areal, der leder regnvand til kloak (fx ved at fjerne fliser og asfalt).
  • Nedsive, forsinke og neddrosle afledningen eller på anden vis anvende tag- og overfladevand på grunden (fx via regnbed, faskine, grønt tag, regnvandstønde eller lignende).

Den maksimale befæstelsesgrad reguleres på to niveauer, da det er væsentligt, om adgangsveje og pladser til området er medtaget i opgørelsen af det samlede befæstede areal.

  • Niveau 1: Ejendom/Matrikel, dvs. et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes samlet. Niveauet er typisk relevant for grundejeren.
  • Niveau 2: Område, inkl. bebyggede områder og veje/stier/pladser. Niveauet er relevant for projektudvikleren og forsyningen (ved byudvikling for nye lokalplanlagte områder).

I nedenstående ”folde ud”-punkter kan du læse nærmere om den maksimale befæstelsesgrad for de to niveauer.

Regelsæt for maksimal befæstelsesgrad