Spring til indhold
Download PDF

Offentlig eller privat kloak

Her beskrives reglerne for, om et ledningsanlæg er offentligt eller privat.

Offentlige anlæg

Ved offentlige spildevandsanlæg forstås anlæg, hvor forsyningen har ansvaret for drift og vedligeholdelse. 

Inden for fastlagt opland i spildevandsplanen er det som udgangspunkt kloakforsyningen, der står for etablering, drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til grundgrænsen, mens grundejeren inden for eget areal er forpligtet til, for egen regning, at bekoste udførelse og vedligeholdelse af ledninger. Grænsen mellem offentlig og privat ledning i den mest almindelige situation fremgår af figuren herunder, hvor snitflade er ved matrikelskel.

 

Figuren viser grænsen mellem offentlig og privat ledning i den mest almindelige situation, hvor snitflade er ved matrikelskel.

 

Fællesprivate anlæg

Herudover findes der inden for oplandene en række fællesprivate anlæg, der ligger uden for ejendommens grundgrænse eller på ejendommen med brugerrettigheder for naboejendomme. Ejerne har ansvaret for drift og vedligeholdelse af disse anlæg efter nedskrevne regler, som oftest servitutter tinglyst på de enkelte ejendomme. 

Kortlægningen af kloakanlæg med andet ejerskab er endnu ikke helt fuldført. Der kan således også fremadrettet være behov for at fremsøge servitutter eller kendelser på ejendomme, hvis der opstår tvivl om ejerskabet.

For regler om offentlig overtagelse af private kloakanlæg se gældende betalingsvedtægt.

Veje og jernbaner

Forsyningen har ikke ansvar for afvandingsanlæg fra offentlige vejanlæg/jernbaner indtil tilslutning på spildevandsforsyningens anlæg (uanset om området ligger inden for/uden for spildevandsplanens oplande).

Afløbsanlæg, der alene tjener til afvanding af regn- og drænvand fra vejarealer, skal betragtes som private anlæg i afløbsmæssig henseende. Nogle vejafvandingsanlæg har egen udledning til recipienter, hvorimod andre er tilsluttet det offentlige spildevandssystem. I visse kommuneveje kan nogle hovedledninger, der udelukkende tjener vejafvandingen, dog være registreret som kommunale ledninger tilhørende Rudersdal Kommune. Disse afløbsanlæg betragtes i afløbsmæssig henseende tilsvarende de private anlæg, og ejerskabet er i denne sammenhæng vejejerens. 
I veje, hvori der ligger offentlige regnvands- eller fællesledninger, er vejafvandingen normalt tilsluttet den offentlige hovedledning med stikledninger til vejbrøndene. Vejbrønde, stikledninger m.v. hører til vejanlægget. Vejejeren er således ejer af vejafvandingsanlægget (rist, brønd og stikledning) frem til tilslutningspunktet (grenrør eller påhug) på hovedledningen.