Spring til indhold
Download PDF

Tilstanden i kommunens vandløb og søer

Her kan du læse om, hvordan kommunens søer og vandløb lever op til målsætningerne i Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland.

Af Statens MiljøGis (som er nærmere beskrevet i afsnittet Forhold til statens vandområdeplan) fremgår den nuværende tilstand for målsatte vandløb og søer. Herunder er vist den nuværende økologiske tilstand i søer og vandløb.

Kommunernes indsatser skal som minimum bringe vandløb til at opnå god økologisk tilstand. Det fremgår, at 4 vandløb - Usserød Å, Maglemoserenden (Vejdamsrenden), Kighanerenden og Dumpedalsrenden - ikke opfylder målsætningen. Rudersdal Kommunes indsats for Usserød Å er gennemført i 2016. 

For de fleste af søerne gælder, at den manglende målopfyldelse kan skyldes intern næringsstofbelastning fra søsedimentet og/eller ekstern næringsstofbelastning fra omgivelserne. I visse af søerne er belastningen i dag på et acceptabelt niveau, men pga. biologisk træghed fastholdes disse søer i en uacceptabel økologisk tilstand. For detaljer se kommunens egen rapport for Miljøindsats i søer .

Tilstand vanløg og søer

 

Tilstand signatur