Spring til indhold
Download PDF

Slamhåndtering

Det afdrænede spildevandsslam fra  renseanlæg er i mange år blevet udbragt på landbrugsjord. Forsyningen kommer af med slammet, landmanden får gødet sine marker, og slammet kommer tilbage i naturens kredsløb.

Slamholdigt sand, der opsamles under spuling og TV-inspektion af spildevandssystemet, køres til det af kommunens renseanlæg, hvor der er kapacitet til håndtering og midlertidig opbevaring. 

Genanvendelse af spildevandsslam til landbrugsjord er reguleret i bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen). EU’s slamdirektiv er implementeret i bekendtgørelsen.

I bekendtgørelsen stilles skrappe krav til kvaliteten af spildevandsslammet med hensyn til såvel indholdet af tungmetaller som udvalgte miljøfremmede stoffer samt hygiejniske og behandlingsmæssige krav. Det betyder, at spildevandsslammet i dag er sammenligneligt med husdyrgødning og handelsgødning.

Bekendtgørelsens grænseværdier er generelt fastsat ud fra det kriterium, at der ikke må ske en ophobning af metaller og miljøfremmede stoffer i jorden som følge af anvendelse af spildevandsslam og andet affald til jordbrugsformål. Ligeledes er det forbudt at anvende ubehandlet spildevandsslam til jordbrugsformål, og anvendelsen af slammet er begrænset i forhold til behandlingens omfang. Hvis spildevandsslammet ikke kan overholde kravene til jordbrugsformål, findes der alternative håndteringsmetoder. 

Data og målinger i forbindelse med slamhåndtering fra renseanlæg fremgår af forsyningens seneste årlige udgave af Grønt regnskab for Renseanlæg i Rudersdal Kommune.