Download PDF

Nedsivning og lokal afledning af regnvand

Her kan du læse nærmere om nedsivning og Lokal Afledning af Regnvand (LAR).

Øget lokal nedsivning af overfladevand eller andre anlæg til lokal afledning af regnvand (LAR-anlæg) reducerer belastningen af fælleskloakken, hvilket har mange miljømæssige og økonomiske fordele:

  • Opstuvning af fælleskloakeret vand i kældre og på terræn i forbindelse med skybrud reduceres.
  • Behovet for pumpning af regnvand reduceres.
  • Mængden af vand til renseanlæggene reduceres, idet regnvand frakobles.
  • Overløb fra fællessystemer med urenset spildevand til vandløb og søer reduceres.
  • Ved LAR-løsninger kan regnvandet anvendes rekreativt i lokalområdet.

For at få et overblik over, hvilke områder i Rudersdal Kommune der har bedst potentiale for nedsivning af overfladevand, er der udarbejdet et vejledende nedsivningskort, som kan ses nederst på denne side. Nedsivningskortet er vejledende og erstatter ikke grundejers ansvar for, at nedsivningsanlægget er dimensioneret korrekt, jf. afsnittet om dimensionering af nedsivningsanlæg herunder. Nedsivningskortet kan også hentes i PDF-udgave her: Nedsivningskort.

Dimensionering af lokale nedsivnings- eller LAR-anlæg
Krav om nedsivning ved nybyggeri, nyopførelse, samt til-/ombygninger
Nedsivning fra veje og pladser (glatførebekæmpelse)