Spring til indhold
Download PDF

Kloakoplande

Kloakeringstyper og ejerskab.

Spildevandsplanens rammer for offentlig kloak beskriver den nuværende og planlagte spildevandsstruktur og kortlægger de nuværende og fremtidige områder, hvor der er ret og pligt til at aflede spildevand til det offentlige kloaksystem.

‌Her kan du fremsøge en adresse og se hvordan ejendommen er kloakeret‌.

Et detaljeret kort over kloakerede områder, ledningsanlæg og vandområder kan ses på spildevandsplanens detailkort​.

Der findes 4 forskellige overordnede kloakeringstyper i Rudersdal Kommune: 

 • Fælleskloak: Alt spildevand afledes i samme ledningsnet (både overfladevand og husspildevand).
 • Separatkloak: Overfladevand og husspildevand afledes i hver sin ledning.
 • Spildevandskloak: Kun husspildevand afledes til offentlig kloak (overfladevand håndteres af grundejer).
 • Fælles med separeret vej: Overfladevand fra vejarealer afledes i særskilt ledning, men øvrige arealer afvander overfladevand og husspildevand i samme fællesledning.

Den angivne kloaktype i spildevandsplanens kortværk viser ejendommens ret og pligt til afledning af spildevand. Det fremgår også af kortværkets oplandstype eller ledningssignatur, om kloakanlægget er ejet af forsyningsselskabet, eller der er tale om andet ejerskab. Kortlægningen af kloakanlæg med andet ejerskab og kloaktyper er endnu ikke helt fuldført. Der kan således også fremadrettet være behov for at fremsøge servitutter eller kendelser på ejendomme, hvis der opstår tvivl om omfanget af den offentlige kloakering.

Fordelingen af kloakeringstyper i spildevandsplanen fremgår af nedenstående tabel. Det fremgår, at langt hovedparten af de kloakerede områder er fælleskloakerede.

 

Kloaktyper (areal i hektar) fordelt efter renseanlæg

 

Den angivne belastning af renseanlægget er anført i PE (personækvivalenter). Antal PE er baseret på antal boligenheder og erhvervsenheder fra Bygge- og Boligregisteret inden for kloakoplande.

For detaljerede oplysninger om antal PE og befæstelsesgrader for de enkelte kloakoplande henvises til spildevandsplanens detailkort (aktiverer detailkortets i-knap og klik på et delopland, så fremkommer skema med detaljer om det pågældende delopland), eller alternativt spildevandsplanens oplandsskemaer.

Oplandsskemaer

På nedenstående links ligger et oplandsskema for nuværende forhold (status) og et oplandsskema for planlagte forhold (plan). De steder, hvor plan afviger fra status, er værdien i planskemaet skrevet med fed tekst. (NB: Enkelte steder kan fed tekst skyldes en uvæsentlig decimalafvigelse mellem de to skemaer.)

deloplande_-_status.pdf

deloplande_-_plan.pdf

Afvigelser mellem plan og status kan eksempelvis skyldes, at der, for det pågældende område, er planer/forventninger om ændring befæstelsesgraden, befolkningsantallet, afkobling af regnvand, oprettelse af nyt delopland m.v.

Kloakoplandet er inddelt i 3 niveauer: Renseanlægsopland (fx Bistrup Renseanlæg), Opland (fx Bistrup) og Delopland (fx A01).

Skemaets kolonner er inddelt i 4 sektioner:

 • Delopland:
  Kolonnerne indeholder deloplandets navn, overordnede opland, areal og befæstelsesgrad (beregnet på basis af tekniske grundkort).
 • Kloaksystem:
  Kolonnen angiver hvilken kloakeringstype, der er gældende i deloplandet.
 • Spildevandsbelastning og Total:
  Kolonnerne indeholder information om spildevandsbelastningen i deloplandet.
 • Udløb:
  Kolonnen angiver, hvilket udløb deloplandet leder til.

Kloakrenovering

Forsyningen foretager løbende renovering af eksisterende kloakanlæg. Hvis du vil vide mere om igangværende arbejder, henvises til forsyningens hjemmeside​. Her kan du ofte også finde et kort, som viser præcis, hvor der arbejdes og placeringen af eventuelle nye kloakanlæg.