Spring til indhold
Download PDF

Forord

Velkommen til Rudersdal Kommunes digitale Spildevandsplan 2017.

Rudersdal Kommune ønsker at fastholde og forbedre miljøtilstanden i kommunen. Vandkvaliteten og den biologiske mangfoldighed i søer og vandløb skal forbedres, og kommunen skal klimasikres, så den fortsat er robust over for de ændringer, vi er begyndt at se.

Den opgave kan kun løses i samspil mellem kommunen, forsyningen og kommunens borgere. Kommunens digitale spildevandsplan sætter rammen for dette arbejde. Planen er et udtryk for den forhandling, der har fundet sted mellem kommunen og forsyningen om, hvordan de kommunalpolitiske mål bedst implementeres i den lokale spildevandsstruktur.

Områdeplaner for prioriterede vandområder

Spildevandsplanen konkretiserer de nye områdeplaner, som giver forsyningen mulighed for at lave en helhedsorienteret planlægning, der både tager højde for vandkvalitet (via indsatser overfor overløb), klimatilpasning og forsyningssikkerhed.

Planen er, at i alt 6 områdeplaner skal udarbejdes inden for de næste 10 år. Rudersdal Kommune og forsyningen er enige om at starte med områdeplanen for Søllerød Sø og Vejlesø. Områdeplanerne beskrives nærmere i afsnittet Planlægning og prioritering af forsyningens indsats

Kommunalbestyrelsen vedtog i foråret 2016 ”Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-16”, som blandt andet indeholdt kommunes prioritering af indsatser overfor overløb til vandløb og søer. Efter vedtagelsen af tillægget kom 2. generation af statens vandplan – den såkaldte vandområdeplan – som gælder for årene 2015-21. Vandområdeplanen indeholdt krav om spildevandsindsatser ved et stort antal overløb til 3 vandløb i Rudersdal Kommune; Kighanerenden, Maglemoserenden og Dumpedalsdalrenden. Herudover er det i statens vandområdeplan forudsat, at spildevandsbelastningen til Birkerød Sø begrænses mest muligt inden sørestaurering kan gennemføres. 

Kravene i statens vandområdeplan er bindende og har således medført en omprioritering af spildevandsindsatserne, og som konsekvens heraf er indsatserne i oplandet til Sjælsø tidsmæssigt blevet udskudt.  Indsatserne i forhold til Søllerød Sø og Vejlesø er dog, som nævnt ovenfor, fortsat højest prioriteret.

Mindre regn i kloakkerne

I kommunens nye klima- og energipolitik slås det fast, at klimatilpasning er en fælles udfordring. Den øgede nedbør vil betyde, at vi vil opleve et vådere Rudersdal. Mere nedbør sætter kloakkerne under pres. Vi skal derfor skabe mere plads i kloakkerne og sikre at spildevandet ikke løber over, når det virkelig regner.  

Derfor er det vigtigt for forsyningen at vide, hvor meget vand de skal bortlede fra et område. Det gør det nødvendigt at regulere den enkelte grundejers ret til at lede regnvand til kloak. Som grundejer kan  man, ved tilbygning eller når der bygges nyt opleve, at man i højere grad selv skal håndtere sit regnvand.

Jo mere regnvand der kan kobles fra kloakkerne, des mere er der plads til, når det virkelig regner. Lokal håndtering af regnvand - også kaldet LAR - er en vigtig strategi for at reducere belastningen af kloakkerne. Planen giver dog mulighed for, at man igen kan blive tilsluttet kloaknettet, hvis det kan dokumenteres, at der ikke kan laves en  løsning, der kan håndtere regnvandet lokalt.

Planen er som noget nyt digital. Det gør det nemmere at søge på bestemte emneord og via menuen skifte rundt mellem de forskellige afsnit. Med funktionen ”Søg adresse” kan du fremsøge information om din egen adresse, herunder information om din boligs kloakeringsform, om der er planlagt kloakarbejder i dit område m.v.

Samlet er planen således et skridt på vejen til at implementere kommunens vision om et bedre vandmiljø og om at være en klimarobust kommune.