Spring til indhold
Download PDF

Status på Spildevandsplan 2013-16

Her kan du læse om status på gennemførelsen af de miljøindsatser, der blev planlagt i Spildevandsplan 2013-16.

Indsatserne omfatter tiltag til forbedring af søer og vandløb, hvor afløbssystemet forbedres ved ledningsrenoveringer, bygning af bassiner til spildevand, m.v.

Vandmiljøindsatser

På nedenstående PDF-link kan du læse en skematisk statusgennemgang af af de vandmiljøindsatser, der er beskrevet i Spildevandsplan 2013-16. De sidste 2 punkter i den skematiske gennemgang vedrører indsatser, som blev beskrevet i Kommunens klimatilpasningsplan vedtaget i 2014.

SP2013-16, statusskema

 

Nedenstående kort giver et overblik over indsatserne.

 • Grøn indikerer, at indsatsen er udført. 
 • Gul indikerer, at indsatsen pågår.
 • Rød indikerer, at indsatsen udestår.

 

Statuskort for spildevandsplan 2013-2016 viser status for de forskellige indsatser mod overløb i kommunen: Hvilke er håndteret, hvilke er i gang, og hvilke udestår Spildevandsplan 2013-16: Kortet angiver status på de planlagte vandmiljøindsatser.

 

Supplerende indsatser

Videre er det værd at nævne, at der i planperioden er gennemført følgende miljørelaterede indsatser.

 • Ledningsrenovering for at undgå udsivning af spildevand, samt sikre forøgelse af kapacitet til at reducere overløb til vandløb:
  • ”Furesøledningen” fra Vejlesø til Mølleåværket, ca. 2,6 km trykledning
  • ”Kajerødledningen” ca. 3,5 km gravitationsledning
  • Udløbsledninger i Øresund
  • Årlig TV-inspektion af ca. 37 km ledning
 • Større projekter/byggemodninger med nedsivning af regnvand:
  • Henriksholm
  • Vedbæk Park
  • Gæslingehaven
 • Andre tiltag:
  • Afløbsmodel, herunder flowmålinger (mængden af gennemstrømmende vand)
  • Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag  
  • Områdeplaner