Spring til indhold
Download PDF

Forhold til statens vandområdeplan

Her kan du læse om, hvordan spildevandsplanen forholder sig til de udpegede indsatser i Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland.

Generelt om statens vandområdeplan og statens MiljøGis

Statens vandområdeplan

Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode og gælder fra 2015 – 2021.

Vandområdeplanerne indeholder bl.a. oplysninger om påvirkningerne af vandområderne, beskrivelse af overvågningen af vandområderne, vurderinger af tilstanden i vandområderne, de miljømål, der gælder for det enkelte område, samt et resumé af de indsatser, der skal gennemføres med henblik på at opfylde de fastlagte mål. Der udarbejdes en vandområdeplan for hvert af de fire vandområdedistrikter i Danmark. Gældende vandområdeplan for Rudersdal Kommune er Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland.

Statens MiljøGis

Statens MiljøGis er en web-tjeneste, der bl.a. omfatter en grafisk, og mere detaljeret, fremstilling af vandområdeplanens udpegede indsatser m.v. Til venstre i MiljøGis' skærmbillede kan du vælge mellem 11 temagrupper. De 11 temagrupper omfatter i alt ca. 150 temaer som du kan tænde og slukke afhængig af hvilken information du ønsker at se. Nedenstående kort viser statens MiljøGis for Rudersdal Kommune, hvor der er tændt for temaet "Indsats. Regnbetingede udløb" under temagruppen "Vp2 - Indsatsprogram".

Spildevand i statens vandområdeplan

På spildevandsområdet indeholder statens vandområdeplaner 3 temaer: Renseanlæg, overløbsbygværker og ejendomme uden for kloakopland.

Der er ikke udpeget indsatser for renseanlæg i Rudersdal Kommune. 

Den nordlige del af kommunen ligger i et område, hvor der skal ske rensning af spildevandet fra ejendomme uden for kloakopland. Samtlige ejendomme i dette område opfylder p.t. det udmeldte rensekrav.

For så vidt angår overløb fra fælleskloak, er der udpeget et meget stort antal overløbsbygværker i Rudersdal Kommune, som der skal foretages en særlig indsats for. En oversigt fra statens MiljøGis ses herunder. 

Indsatsen for reduktion af belastningen fra overløbsbygværker fremgår af særskilt afsnittet Planlægning og prioritering af forsyningens indsats.

​ 

Overløb udpeget i vandområdeplanen Indsats. Regnbetingede udløb: Temaet viser vandløbsstrækninger, for hvilke der skal ske en indsats overfor regnbetingede udløb, samt udløbenes anslåede placering.