Spring til indhold
Download PDF

Forhold til vandforsyningsplanen

Drikkevandet til Rudersdal Kommunes borgere indvindes fra undergrunden i kommunen. Vandindvindingsstrukturen har betydning for spildevandsplanlægningen, idet udsivning af spildevand fra utætte kloakledninger samt nedsivning af spildevand og regnvand fra kloakanlæg kan forurene grundvandet. Der har dog ikke i Rudersdal Kommune været indikationer af, at spildevand via de offentlige spildevandsanlæg truer grundvandet.

Indvindingsområder

For at sikre en god vandkvalitet hentes grundvandet i Rudersdal Kommune fra dybtliggende kalkmagasiner.

I Rudersdal Kommunes sydlige del indvinder Rudersdal Forsyning A/S (en del af NOVAFOS koncernen) vand fra i alt 13 boringer, som ligger i nærheden af forsyningens 3 vandværker: Holte Vandværk, Nærum Vandværk og Trørød Vandværk. Trørød Vandværk har dog en enkelt boring i Vedbæk.

I den nordvestlige del af Rudersdal Kommune indvinder Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. vandet fra 9 boringer, som ligger nord og nordvest for Birkerød Vandværk og langs med Sjælsø.

Sjælsø Vandværk har 2 kildepladsområder i Rudersdal Kommune: Nebbegård Kildeplads med 4 boringer og Mortenstrup Kildeplads, hvor 5 ud af 6 boringer er i Rudersdal Kommune, mens den sidste er beliggende i Hørsholm Kommune. Alle boringer indvinder vand fra kalken.

De boringsnære beskyttelsesområder er vist med rød skravering i nedenstående figur, mens grundvandsdannende oplande er skraveret med gul.

 

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Der er udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Rudersdal Kommune. Planen er fra oktober 2015 og løber frem til 2020. Indsatsplanen fastlægger projekter mellem vandforsyningerne og de offentlige myndigheder.

Der er fastsat følgende indsatser med relevans for spildevandsanlæg.

Indsatsområde Mål for indsats
Beskyttelseszoner  300 m beskyttelseszoner omkring indvindingsboringer, videreføres fra de tidligere regionsplaner til de nuværende kommuneplaner.
Spildevandsanlæg  TV-inspektion af spildevandsledninger med større frekvens inden for 50 m af vandindvindingsboringer.
Nedsivning Der udarbejdes en strategi for nedsivning, særligt med fokus på problematikken vedr. salt fra vejvand og andet saltholdigt vand.

Der afklares alternative incitamentsmodeller ved frakobling af tagvand.

Der arbejdes frem mod øget nedsivning på offentlige arealer.

 

Forsyningsområder

Rudersdal Forsyning A/S (en del af NOVAFOS koncernen) forsyner den sydlige del af kommunen med drikkevand, mens Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. forsyner den nordlige del af kommunen med drikkevand. Et mindre antal ejendomme i Isterød bliver forsynet fra Isterød Vandforsyning a.m.b.a. Derudover bliver enkelte ejendomme i yderområderne ved kommunegrænsen forsynet fra nabokommunerne.