Spring til indhold
Download PDF

Øvrige administrative regler

Her kan du læse om øvrige administrative regler.

Afledning af dræn- og grundvand

Der gives ikke tilladelse til at aflede drænvand eller grundvand til fælleskloakerede spildevandssystemer eller til separate spildevandsledninger. Dog gives der tilladelse til at tilslutte omfangs- og indskudsdræn, der er etableret for at tørholde og beskytte bygninger. I disse tilfælde må der kun afledes ubetydelige vandmængder, der er mindre end 1/10 af normal afledning, hvilket svarer til ca. 25 m3/år for et grundareal på 1.000 m2. Hvis der er kapacitet i regnvandssystemet, kan der gives tilladelse til permanent afledning af grundvand til separate regnvandsledninger. 

Tømningsordning

I Rudersdal Kommune er der indført en obligatorisk tømningsordning, der omfatter alle ejendommene i det åbne land i ukloakerede områder. 

Slam fra private bundfældningstanke og samletanke skal bortskaffes via den obligatoriske tømningsordning, der administreres af forsyningen for Rudersdal Kommune. Regler og takster for tømningsordningen fremgår af forsyningens hjemmeside.

Alle tømninger skal udføres af det entreprenørfirma, som Rudersdal Forsyning A/S (en del af NOVAFOS koncernen) har kontrakt med. Grundejeren afregner direkte med entreprenøren for tømninger og andre ydelser. Spildevandet og overskudsslam fra de tømte tanke køres til behandling på Rudersdal Forsynings (en del af NOVAFOS koncernen) renseanlæg.

Ordningen gælder ikke for slam fra fedtudskillere. Fedt fra fedtudskillere modtages på Sjælsø Renseanlæg. Forsyningen sender en regning til leverandøren.

Ordning for olie- og benzinudskillere

Rudersdal Kommune har etableret en ordning for olie- og benzinudskillere med tilhørende magasinbrønde og sandfang, der tilbageholder olie- og benzinrester samt slam fra spildevand. Ordningen er en del af ”Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald” og drives af drives af I/S Nordforbrænding.

For yderligere oplysninger henvises til:  ‌Regulativ for erhvervsaffald.‌

Køkkenkværne

Rudersdal Kommune tillader ikke køkkenkværne i forbindelse med køkkenvasken.

Spørgsmålet blev behandlet på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 14. august 2007. 

Køkkenkværne gør det muligt at kværne bl.a. plastik, stanniol m.m. På den måde kan der afledes uvedkommende materialer til kloaksystemet, renseanlæggene og videre til vandområderne og spildevandsslammet. I værste fald kan det give problemer med at overholde grænseværdierne for udbringning af spildevandsslammet på landbrugsjord.

Kort, tekst og bilag (hierarki)

For så vidt angår det retlige grundlag i spildevandsplanens kort, tekst og bilag, gælder, at ved eventuel modstrid mellem 2 dokumenter har kortværket har 1.-prioritet, og herefter følger tekstdelen.