Spring til indhold
Download PDF

Krav til spildevandsrensning

Krav til spildevandsrensning fra ejendomme uden for kloakerede oplande.

I det åbne land findes der ca. 215 ejendomme, der ikke er tilsluttet det offentlige spildevandssystem.

Alle ejendomme uden for kloakopland opfylder gældende rensekrav, da spildevandet fra disse ejendomme ledes enten til samletanke eller til bundfældningstanke efterfulgt af nedsivningsanlæg/minirenseanlæg.

De ukloakerede ejendomme er alle tilsluttet kommunens obligatoriske ‌tømningsordning‌.

Kortet herunder viser områder med krav til spildevandsrensning jf. statens vandområdeplaner. Områderne er farvelagt efter rensekravet, som varierer alt efter det vandområde, som modtager spildevandet.

Hvis en ejendom ikke opfylder rensekravet, kan kommunen meddele påbud om at forbedre spildevandsrensningen ved anlæg af individuelle renseløsninger. Du kan læse mere om regler for påbud i det åbne land i Miljøbeskyttelsesloven § 30.

Områder uden rensekrav vil ikke blive reguleret gennem påbud om forbedret spildevandsrensning. Ved ny bebyggelse eller større ombygninger vil der dog blive stillet krav om tidssvarende anlæg til rensning af spildevandet..