Spring til indhold
Download PDF

Forhold til andre planer

Her kan du læse om spildevandsplanens forhold til andre planer.

Spildevandsplan 2017 indgår i et hierarki af diverse lovgivning, planer, notater m.v. Nedenstående diagram præsenterer de væsentligste enheder i hierarkiet. Under diagrammet kan du læse en kort beskrivelse af hver enhed.

Spildevandsplan 2017 indgår i et hierarki af diverse lovgivning, planer, notater m.v. Diagrammet viser de væsentligste enheder i hierarkiet såsom klimatilpasningsplan, statens vandområdeplan, Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen Planhierarki

 

Miljøbeskyttelsesloven

Det fremgår af lovens § 32, at kommunen skal udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen, herunder udpegning af de kloakerede områder. For nærmere information herom henvises til afsnittet Hvad er en spildevandsplan?.

Spildevandsbekendtgørelsen

Det fremgår af bekendtgørelsens § 5, hvad spildevandsplanen skal indeholde. For nærmere information herom henvises til afsnittet Hvad er en spildevandsplan?.

Statens vandområdeplan

Statens vandområdeplaner udgør tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske vandmiljø og dermed opnå renere vand i Danmarks søer, fjorde, åer og grundvand. Gældende vandområdeplan for Rudersdal Kommune er Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland. Planen stiller krav til indsatsen for miljøtilstanden i kommunens vandløb. Planen stiller ikke krav vedr. kommunens søer. For nærmere information henvises til afsnittet Forhold til statens vandområdeplan

Miljøindsats i søer

Da statens vandområdeplan ikke stiller krav vedr. kommunens miljøindsats for søer, har Rudersdal Kommune i 2016 vedtaget notatet Miljøindsats i søer.Med notatet vedtages en strategi for indsatser i kommunens søer. I forbindelse med planen vedtog kommunalbestyrelsen endvidere, at der fremover skal ske løbende drøftelse med forsyningen om nedbringelse af overløb til søer.

Spildevandsplanens forhold til notatet berøres i afsnittene  Tilstanden i kommunens vandløb og søer og Planlægning og prioritering af forsyningens indsats.

Klimatilpasningsplanen (Kommuneplanen)

Rudersdal Kommune har udarbejdet en samlet klimatilpasningsplan i 2014 som et tillæg til kommuneplan 2013. Klimatilpasningsplanen indeholder en kortlægning af udfordringerne ved et ændret klima med mere regn. I planen er udpeget en række indsatsområder og defineret et serviceniveau i risikoområder for vandspejlsstigninger over terræn. For nærmere information herom henvises til afsnittet Klimatilpasningsplanen.

Vandforsyningsplanen

Drikkevandet til Rudersdal Kommunes borgere indvindes fra undergrunden i kommunen. Vandindvindingsstrukturen har betydning for spildevandsplanlægningen, idet udsivning af spildevand fra utætte kloakledninger samt nedsivning af spildevand og regnvand fra kloakanlæg kan forurene grundvandet. For nærmere information henvises til afsnittet Forhold til vandforsyningsplanen.

Områdeplaner

Områdeplanerne udgør forsyningens prioriterede plan for fremtidige investeringer. Områdeplanerne skal sikre en helhedsorienteret tilgang til udfordringerne med overløb og klimatilpasning. Hver områdeplan skal forhandles med kommunen. Hver gang en ny områdeplan ligger klar skal den vedtages i et tillæg til spildevandsplanen. For nærmere information henvises til afsnittet Planlægning og prioritering af forsyningens indsats.

Investeringsaftalen

Forsyningen skal, med udgangspunkt i spildevandsplanen og områdeplanerne, en gang årligt indgå en investeringsaftale med kommunen. Investeringsaftalen skal beskrive konkrete aktiviteter, forsyningen skal gennemføre over det/de kommende år. Investeringsaftalen for 2018 blev vedtaget - under punkt 12 - på Kommunalbestyrelsens møde den 13. december 2017​.

Tillæg til forsyningens økonomiske ramme

Vandsektorloven giver mulighed for, at forsyningsselskaber kan foretage nye investeringer og drive opgaver, der er beskrevet som politiske mål (statsligt eller kommunalt), og som er relateret til forsyningens opgaver med at aflede og rense spildevand. Forsyningen ansøger Forsyningsekretariatet om tillæg til de mål, der er nævnt i afsnittet Økonomiske forhold, samt eventuelle fremtidige statslige eller kommunale politiske mål.

Spildevandsplan 2017

Nærværende plan.

Tillæg til Spildevandsplan 2017

P.t. foreligger ingen tillæg til Spildevandsplan 2017. Sker der større ændringer i kommunens spildevandsplanlægning skal disse vedtages i et tillæg til spildevandsplanen. Eksempelvis skal ovennævnte områdeplaner vedtages i tillæg til spildevandsplanen. Visse ændringer kan foretages uden vedtagelse af nyt tillæg - for nærmere information herom henvises til afsnittet Berigtigelser af spildevandsplanen.