Spring til indhold
Download PDF

Hvad er en spildevandsplan?

En vedtaget spildevandsplan fastlægger rammerne for håndteringen af spildevand i kommunen. Kommunalbestyrelsen er pligtig til at arbejde for planens gennemførelse. For borgere og virksomheder er planen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på kloakområdet.

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 og spildevandsbekendtgørelsens § 5.

Spildevandsplanen udgør det juridiske grundlag for:

  • At udbygge og vedligeholde de offentlige spildevandsanlæg inden for de økonomiske rammer, der er gældende for forsyningen.
  • At indhente tilladelse til udledning af renset spildevand, overløbsvand og separat regnvand til vandløb, søer og kystvande.
  • At grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til det offentlige kloaksystem samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag herfor i henhold til betalingsvedtægten.
  • At meddele påbud om separatkloakering af fælleskloakerede ejendomme i takt med, at de offentlige fælleskloaksystemer ændres til separatkloakker.
  • At meddele påbud om forbedret rensning af spildevand på ejendomme i det åbne land (ejendomme uden for offentlig kloakering, hvor spildevandsanlæggets kapacitet er mindre end 30 PE).
  • At Rudersdal Kommune kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg.

Spildevandsplanen forpligter ikke kommunens borgere til alene på baggrund af planen at gennemføre konkrete tiltag, men planen udgør grundlaget for at kunne meddele påbud om ændring af spildevandsforholdene.