Spring til indhold
Download PDF

Planlægning og prioritering af forsyningens indsats

Rudersdal Kommune og Rudersdal Forsyning A/S (en del af NOVAFOS koncernen) har aftalt, at Rudersdal Forsyning A/S (en del af NOVAFOS koncernen) i perioden 2017-2027 udarbejder områdeplaner for de prioriterede områder, udpeget af Rudersdal Kommune i forhold til indsatser for miljøet.

Prioriteringen af områderne fremgår af kortet herunder. Under kortet findes en mere udførlig beskrivelse af de tiltag, som er besluttet for at reducere belastningen af vandområderne. Søllerød Sø og Vejlesø er prioriteret højest bl.a. på grund af deres rekreative værdi for kommunen. Herefter følger indsatser defineret af statens vandområdeplaner, som udpeger et stort antal overløbsbygværker i Rudersdal Kommune, der skal foretages en særlig indsats for.

Rudersdal Forsyning A/S (en del af NOVAFOS koncernen) udarbejder i løbet af 2017-2018 en revideret risikovurdering for klimatilpasning. Når denne plan foreligger, tager Rudersdal Forsyning A/S (en del af NOVAFOS koncernen) og Rudersdal Kommune stilling til, om der skal ændres og/eller fremskyndes i udarbejdelsen af områdeplaner. Dog skal de 3 højest prioriterede områder udarbejdes først.

Områdeplanerne skal udarbejdes af følgende årsager:

  • Rudersdal Kommune har i 
    Miljøindsats i søer

     af 2016 vedtaget mål om renere vandmiljø i kommunen. Nedbringelse af belastningen fra overløb er en forudsætning herfor.

  • Staten har i Vandområdeplan 2015-2021 fastlagt, at der skal ske en indsats mod overløb til kommunens 3 største vandløb inden udgangen af 2021.
  • Områdeplanerne skal sikre Rudersdal Kommunes ‌serviceniveau‌ for kloakken.
  • Områdeplanerne skal tage hensyn til Rudersdal Kommunes serviceniveau for risikoområder udpeget i klimatilpasningsplanen. Du kan læse nærmere herom i afsnittet Klimatilpasningsplanen.
  • Det er Rudersdal Kommunes mål, at overløb fra fælleskloak ikke overstiger en aflastet vandmængde på 250 m³/red. hektar, jf. retningslinje fra Vandplan 2009-2015. Dette svarer til, at regnhændelser under 5 mm ikke medfører overløb.
  • Herudover forudsættes i statens vandområdeplan, at søer, der skal restaureres, skal have nedbragt den eksterne belastning. 

Hvad er en områdeplan?

områder prioritering

Prioriterede vandområder