Spring til indhold
Download PDF

Klimatilpasningsplanen

Herunder kan du læse om Rudersdal Kommunes klimatilpasningsplan og indsatser relateret til spildevandsplanen.

Det er Kommunalbestyrelsens mål at forebygge og mindske skaderne af skybrud og at adskille regnvand fra spildevandet, hvor det er muligt. Regnvandet skal så vidt muligt håndteres lokalt og betragtes som en ressource både til at øge kvaliteten i naturen, byrummene, fritidsområderne samt til forbrug.

Klimahensyn skal indarbejdes generelt i planlægningen og ikke mindst ved prioritering og metodevalg i kommunens spildevandsplanlægning.

Rudersdal Kommune har udarbejdet en samlet klimatilpasningsplan i 2014 som et tillæg til kommuneplan 2013. Klimatilpasningsplanen indeholder en kortlægning af udfordringerne ved et ændret klima med mere regn, og der er udpeget en række indsatsområder og defineret et serviceniveau i risikoområder for vandspejlsstigninger over terræn.

Klimatilpasning