Spring til indhold
Download PDF

Økonomiske forhold

Overordnede økonomiske forhold.

Forsyningens udgifter til anlæg og drift finansieres bl.a. ved opkrævning af tilslutningsbidrag, vejvandsbidrag, et fast vandafledningsbidrag og et forbrugsafhængigt vandafledningsbidrag. Spildevandsforsyningsselskaber reguleres af vandsektorloven, som forvaltes af Forsyningssekretariatet, der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Investeringsniveauet for 2017 er på 55 mio. kr.

Under forudsætning af at dette investeringsniveau fastholdes, forventes begrænsede udsving på taksten. 

Tillæg til forsyningens økonomiske ramme

Vandsektorloven giver mulighed for, at forsyningsselskaber kan foretage nye investeringer og drive opgaver, der er beskrevet som politiske mål, og som er relateret til forsyningens opgaver med at aflede og rense spildevand.

Nedenstående aktiviteter forventes beskrevet og igangsat med denne spildevandsplan. Projekterne prioriteres og planlægges i samarbejde mellem Rudersdal Kommune og forsyningen.

Områdeplaner

Det er et kommunalt mål, at forsyningens områdeplaner udvides med miljø- og klimamæssige hensyn, som defineres af kommunen. Områdeplanerne skal indeholde en vurdering af, hvilke initiativer der skal iværksættes for at forbedre de miljø- og klimarelaterede problemstillinger.

Du kan læse mere om områdeplanerne og deres indhold i Planlægning og prioritering af forsyningens indsats

Resultater gennemgås på møder mellem forsyning og kommune, hvor det fastlægges, hvilke initiativer der bør iværksættes.

Nye politiske mål for forsyningens arbejde

Nedenstående aktiviteter er betinget af, at Forsyningssekretariatet (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) godkender de ansøgte projekter.

Aktiviteter